Menu Close

(1.52) Môi trường ít hạn chế nhất (LRE) có nghĩa là gì?

(1.52) Môi trường ít hạn chế nhất (LRE) có nghĩa là gì?

Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất (LRE) là yêu cầu trong luật liên bang và tiểu bang rằng học sinh khuyết tật được giáo dục, ở phạm vi tối đa phù hợp, với bạn bè không khuyết tật. Học sinh giáo dục đặc biệt không bị đưa ra khỏi các lớp học thông thường trừ khi, ngay cả khi có các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, chương trình giáo dục trong các lớp học thông thường không thể đạt được một cách thỏa đáng. Các thuật ngữ “lồng ghép”, “hòa nhập”, “hòa nhập hoàn toàn” và “lồng ghép đảo ngược” không tồn tại trong bất kỳ luật nào. Những thuật ngữ này đã được phát triển bởi các nhà giáo dục để mô tả các phương thức khác nhau trong việc đáp ứng các yêu cầu về LRE. Kết quả là, các cơ quan giáo dục khác nhau có thể có một số định nghĩa khác nhau về các thuật ngữ này.

Luật liên bang quy định rằng mỗi học khu địa phương phải đảm bảo rằng:

“…trong phạm vi tối đa thích hợp, trẻ em bị khuyết tật, bao gồm trẻ em trong các tổ chức công cộng hoặc tư nhân hoặc các cơ sở chăm sóc khác, được giáo dục với trẻ em không bị khuyết tật và các lớp học đặc biệt, giáo dục riêng hoặc chuyển trẻ em khuyết tật khỏi môi trường giáo dục thông thường chỉ xảy ra khi tính chất hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của trẻ khiến cho giáo dục trong lớp học thông thường với việc sử dụng phương tiện trợ giúp và dịch vụ bổ sung không đạt được một cách thỏa đáng”.

[20 U.S.C. Sec. 1412(a)(5)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.114; Cal. Ed. Code Sec. 56342(b).]