Menu Close

(1.53) Những hỗ trợ và dịch vụ bổ sung nào có sẵn để hỗ trợ con tôi trong lớp học thông thường?

(1.53) Những hỗ trợ và dịch vụ bổ sung nào có sẵn để hỗ trợ con tôi trong lớp học thông thường?

Luật liên bang định nghĩa các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung một cách rất rộng, bao gồm: “các hỗ trợ, dịch vụ và các hỗ trợ khác được cung cấp trong các lớp học thông thường hoặc các môi trường liên quan đến giáo dục khác để cho phép trẻ khuyết tật được giáo dục với trẻ không bị khuyết tật ở phạm vi tối đa phù hợp…” [20 U.S.C. Sec. 1401(33); 34 C.F.R. Secs. 300.42 & 300.114.] Ví dụ về các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung có thể được sử dụng để hỗ trợ học sinh giáo dục đặc biệt trong các lớp học thông thường bao gồm, nhưng không giới hạn ở: môi trường học tập có cấu trúc, nhắc lại và đơn giản hóa các hướng dẫn về bài tập ở lớp và bài tập về nhà, bổ sung hướng dẫn bằng lời nói thông qua hướng dẫn trực quan, sử dụng các kỹ thuật quản lý hành vi, điều chỉnh thời khóa biểu, sửa đổi bài kiểm tra, sử dụng máy ghi âm, hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy tính và thiết bị nghe nhìn khác, sách giáo khoa hoặc sách bài tập sửa đổi, điều chỉnh bài tập về nhà, giảm quy mô lớp học, sử dụng hướng dẫn một kèm một, trợ lý lớp học và người ghi chú, sự tham gia của một “điều phối viên dịch vụ” để giám sát việc thực hiện các chương trình và dịch vụ đặc biệt, sửa đổi khoảng thời gian phi học thuật (như phòng ăn trưa, giờ nghỉ giải lao và giáo dục thể chất).

Các ví dụ khác là: sửa đổi chương trình giảng dạy trên lớp học thông thường, sự trợ giúp của giáo viên giáo dục đặc biệt lưu động, đào tạo giáo dục đặc biệt cho giáo viên thông thường, sử dụng các thiết bị có sự hỗ trợ của máy tính và sử dụng phòng tài nguyên. [Questions and Answers on the Least Restrictive Environment Requirements of the IDEA, U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services, OSEP-95-9, 11/23/94, Questions and Answers Nos. 3 and 4.]