Menu Close

(1.55) Bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của con tôi có thể được sử dụng để biện minh cho môi trường giáo dục tách biệt không?

(1.55) Bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của con tôi có thể được sử dụng để biện minh cho môi trường giáo dục tách biệt không?

Tất cả học sinh khuyết tật có quyền được học tập trong LRE dựa trên nhu cầu giáo dục cá nhân thay vì cách phân loại mô tả tình trạng khuyết tật của trẻ. Chỉ vì con quý vị được phân loại là bị khuyết tật trí tuệ hay rối loạn cảm xúc, không có nghĩa là việc tương tác với những học sinh không bị khuyết tật sẽ không phù hợp.