Menu Close

(1.56) Yêu cầu về LRE có áp dụng cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo không? Nếu học khu của tôi không cung cấp bất kỳ trường mẫu giáo nào cho trẻ không bị khuyết tật, liệu con tôi có thể hòa nhập với bất kỳ trẻ không bị khuyết tật nào không?

(1.56) Yêu cầu về LRE có áp dụng cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo không? Nếu học khu của tôi không cung cấp bất kỳ trường mẫu giáo nào cho trẻ không bị khuyết tật, liệu con tôi có thể hòa nhập với bất kỳ trẻ không bị khuyết tật nào không?

Có. Tất cả các quy định của luật giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang áp dụng cho học sinh bắt đầu từ 3 tuổi, bao gồm học sinh giáo dục đặc biệt ở lứa tuổi mẫu giáo. Trẻ mẫu giáo cũng đủ điều kiện nhận “sự liên tục của các tùy chọn xếp lớp thay thế… để đáp ứng nhu cầu của trẻ khuyết tật….” [34 C.F.R. Secs. 300.115(b) & 300.116.] Do đó, trẻ mẫu giáo có thể nhận được hướng dẫn trong các lớp học thông thường, lớp học đặc biệt, trường học đặc biệt, hướng dẫn tại nhà và hướng dẫn trong bệnh viện và các tổ chức. [34 C.F.R. Sec. 300.115(b).] Yêu cầu về LRE cho trẻ mẫu giáo có thể bao gồm việc xếp lớp trong chương trình Bắt Đầu Thuận Lợi hoặc xếp lớp ở trường mẫu giáo tư. Xem Chương 7, Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất.