Menu Close

(1.57) Con tôi bị khuyết tật có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học trong những trường hợp nào?

(1.57) Con tôi bị khuyết tật có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học trong những trường hợp nào?

Học sinh khuyết tật có thể bị đình chỉ do bất kỳ hành vi sai trái nào áp dụng cho tất cả học sinh, ngay cả khi hành vi sai trái là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của trẻ. Việc đình chỉ và/hoặc đuổi học có thể xuất phát từ những việc như đánh nhau, tàng trữ ma túy hoặc rượu, tàng trữ vũ khí, thách thức ban lãnh đạo trường học, trộm cắp, bắt nạt, tấn công hoặc quấy rối. [Cal. Ed. Code Secs. 48900 and following]. Giáo viên có thể đình chỉ học sinh trong tối đa hai ngày. [Cal. Ed. Code Sec. 48910.] Hiệu trưởng có thể đình chỉ học sinh trong tối đa năm ngày. [Cal. Ed. Code Sec. 48911.] Luật pháp tiểu bang tuân theo luật liên bang đối với hầu hết các quy tắc điều chỉnh đình chỉ và đuổi học đối với học sinh giáo dục đặc biệt. [Cal. Ed. Code Sec. 48915.5.]

Học sinh khuyết tật phải tuân theo các quy tắc đình chỉ giống như học sinh không bị khuyết tật. Tuy nhiên, luật coi một lần đình chỉ hơn 10 ngày liên tiếp là “sự thay đổi về xếp lớp”. “Sự thay đổi về xếp lớp” cũng xảy ra khi học sinh có hơn 10 lần đình chỉ liên tục tạo nên một loạt lần đình chỉ trong cùng một năm học. [34 C.F.R. Sec. 300.536.] Một loạt lần đình chỉ có nghĩa là các lần đình chỉ xảy ra trong cùng một năm học, do các hành vi tương tự và/hoặc thời lượng, tổng số ngày và tần suất liên tiếp của các lần đình chỉ là tương tự nhau.

Không thể thay đổi xếp lớp mà không cần tổ chức một cuộc họp IEP. Vì vậy, nếu học khu đề xuất đuổi học hoặc đình chỉ con quý vị hơn 10 ngày liên tiếp hoặc khi có một loạt lần đình chỉ như đề cập ở trên trong năm học, một cuộc họp IEP “xác định biểu hiện” cần được tổ chức để xác định xem con quý vị có nên bị đuổi học hay không hoặc có cần thẩm định và các dịch vụ IEP bổ sung và hỗ trợ hành vi hay không. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(B).] Nếu quý vị không đồng ý với nhóm IEP xác định biểu hiện về quyết định đuổi học con quý vị, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý để ngăn chặn việc đuổi học.