Menu Close

(1.58) Cuộc họp “xác định biểu hiện” là gì?

(1.58) Cuộc họp “xác định biểu hiện” là gì?

Cuộc họp IEP xác định biểu hiện là cuộc họp của các thành viên có liên quan trong nhóm IEP để xác định xem một học sinh khuyết tật có thể bị đề nghị đuổi học hay không hoặc có cần thay đổi các dịch vụ và/hoặc việc xếp lớp của học sinh đó để đảm bảo FAPE hay không.  Cuộc họp này phải được tổ chức trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhà trường quyết định đuổi học sinh hoặc thay đổi việc xếp lớp cho học sinh. Tại cuộc họp, nhóm IEP sẽ xem xét thông tin liên quan từ hồ sơ của học sinh, bao gồm cả IEP và bất kỳ thông tin nào từ giáo viên và phụ huynh, sau đó quyết định hai điều: (1) Có phải hành vi được gây ra bởi, hay hành vi có phải là “mối quan hệ trực tiếp và có thật”, với tình trạng khuyết tật của học sinh không và (2) Hành vi đó có phải là kết quả trực tiếp của việc học khu không thực hiện IEP không? [34 C.F.R. Sec. 300.530(e).]

Nếu nhóm IEP trả lời “CÓ” cho một trong hai câu hỏi, học sinh sẽ không bị đuổi học và bất kỳ sự thay đổi về xếp lớp nào cũng cần có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc lệnh của ALJ. Nếu nhóm IEP xác định rằng hành vi đó là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, thì trừ khi hành vi đó là một trong những vi phạm nghiêm trọng được thảo luận dưới đây, học sinh phải quay lại lớp học ban đầu của mình (trừ khi phụ huynh và nhà trường quyết định khác). Trường học cũng phải thực hiện thẩm định hành vi cho học sinh hoặc sửa đổi kế hoạch hành vi hiện tại của học sinh để giải quyết hành vi. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(F); 34 C.F.R. Sec. 300.530(f).] Nếu nhóm trả lời “KHÔNG” cho cả hai câu hỏi, học sinh có thể bị đề xuất đuổi học.