Menu Close

(1.59) Nếu tôi không đồng ý với đề xuất của nhóm IEP xác định biểu hiện về việc đuổi học con tôi, tôi có thể phản đối đề xuất không?

(1.59) Nếu tôi không đồng ý với đề xuất của nhóm IEP xác định biểu hiện về việc đuổi học con tôi, tôi có thể phản đối đề xuất không?

Có. Nếu không đồng ý với đề xuất của nhóm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý để tranh luận về đề xuất của nhóm xác định biểu hiện. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(3); 34 C.F.R. Secs. 300.530-300.532.] Trong hầu hết các trường hợp, cho đến khi thủ tục tố tụng pháp lý hoàn tất, con quý vị vẫn phải ở trong lớp học hiện tại và tiếp tục nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt cần thiết trong IEP của trẻ. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại về Tuân Thủ.