Menu Close

(1.6) Quá trình thẩm định cần bao gồm những lĩnh vực nào?

(1.6) Quá trình thẩm định cần bao gồm những lĩnh vực nào?

Học sinh cần được thẩm định ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật nghi ngờ bao gồm, nếu phù hợp, sức khỏe và sự phát triển, thị lực (bao gồm thị lực kém), thính giác, khả năng vận động, chức năng ngôn ngữ, khả năng chung, năng lực học thuật, kỹ năng tự trợ giúp, các kỹ năng định hướng và vận động, khả năng và đam mê nghề nghiệp và học nghề, trạng thái xã hội và cảm xúc. Nếu phù hợp, học khu cần thu thập lịch sử phát triển. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(4); Cal. Ed. Code Sec. 56320(f).]