Menu Close

(1.60) Có bất kỳ trường hợp nào mà trong đó trường học có thể thay đổi ngay việc xếp lớp cho con tôi không?

(1.60) Có bất kỳ trường hợp nào mà trong đó trường học có thể thay đổi ngay việc xếp lớp cho con tôi không?

Có. Trong một số trường hợp, học khu có thể xếp con quý vị vào một môi trường khác ngay lập tức, và giữ trẻ ở đó trong tối đa 45 ngày học, ngay cả khi hành vi được xét thấy là biểu hiện của tình trạng khuyết tật.

Con quý vị có thể được xếp vào “môi trường giáo dục thay thế tạm thời” nếu học khu xác nhận trẻ đã thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

(1)  Mang hoặc sở hữu vũ khí đến hoặc ở trường hoặc trong khuôn viên trường hay tại sự kiện của trường;

(2)  Cố ý sở hữu hoặc sử dụng các loại ma túy bất hợp pháp, bán hoặc gạ gẫm bán loại ma túy đó trong khi ở trường, trong khuôn viên trường hoặc tại sự kiện của trường;

(3)  Gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác khi ở trường, trong khuôn viên trường hoặc tại sự kiện của trường; “Thương tích cơ thể nghiêm trọng” có nghĩa là: nguy cơ tử vong cao, hoặc sự đau đớn tột độ về thể chất, hoặc biến dạng kéo dài và rõ ràng, hoặc mất kéo dài hoặc mất hoặc suy giảm chức năng hoạt động của bộ phận, cơ quan hoặc tâm thần kéo dài. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(G) and (7)(d)); 34 C.F.R. Sec. 300.530(g).] Học khu vẫn phải gặp quý vị trong vòng 10 ngày để tổ chức một cuộc họp xác định biểu hiện.