Menu Close

(1.62) Có bất kỳ quy tắc đặc biệt nào điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là bị khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 không?

(1.62) Có bất kỳ quy tắc đặc biệt nào điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là bị khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 không?

Mục 504 yêu cầu trường học đánh giá học sinh được cho là bị khuyết tật trước khi thực hiện xếp lớp lần đầu cho học sinh và trước khi có bất kỳ thay đổi quan trọng tiếp theo nào trong việc xếp lớp cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] Theo OCR, việc loại trừ học sinh trong hơn 10 ngày liên tiếp, loại trừ trong một khoảng thời gian không xác định và loại trừ vĩnh viễn học sinh (đuổi học) có thể tạo thành những thay đổi quan trọng về xếp lớp theo Mục 504. Một loạt các lần đình chỉ — mỗi lần kéo dài 10 ngày hoặc ít hơn, có thể tạo ra “tần suất liên tiếp loại trừ” cũng có thể là thay đổi quan trọng về xếp lớp. [Office of Civil Rights, Letter re: Akron City School Dist., 19 IDELR 542 (Nov.18, 1992) (cited in Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist., No. 3, 31 F.3d 1489, 1495 (9th Cir. 1994) (citing OCR Letter).]