Menu Close

(1.63) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên hoặc nhân viên khác trong trường lạm dụng con tôi về mặt thể chất hoặc tinh thần?

(1.63) Tôi có thể làm gì nếu giáo viên hoặc nhân viên khác trong trường lạm dụng con tôi về mặt thể chất hoặc tinh thần?

Cho dù đó là trong bối cảnh “kỷ luật” hay các trường hợp khác, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên CDE theo Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất nếu: trẻ hoặc một nhóm trẻ em ở trong tình trạng nguy hiểm cấp bách về thể chất; hoặc sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của trẻ hoặc một nhóm trẻ em bị đe dọa, CDE phải trực tiếp can thiệp và không chuyển khiếu nại của quý vị để điều tra tại địa phương. [5 C.C.R. Secs. 4611(a) & 4650(a)(7)(C).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ. Ngoài ra, xem Tư Vấn Pháp Lý của CDE LO:1-94, ngày 25 tháng 1 năm 1993, tuyên bố rằng Sở Giáo Dục California giải thích Mục 4650 của Tiêu Đề 5 khi áp dụng cho các tổn thương và đe dọa về thể chất và cả các mối đe dọa bằng lời nói hoặc cảm xúc. Xem Chương 8, Thông Tin về Kỷ Luật Học Sinh Khuyết Tật.