Menu Close

(1.64) Các dịch vụ liên quan liên cơ quan là gì?

(1.64) Các dịch vụ liên quan liên cơ quan là gì?

Thay vì để các học khu chịu trách nhiệm cho một số dịch vụ sức khỏe, Cơ Quan Lập Pháp đã quyết định ký kết các thỏa thuận liên cơ quan với các cơ quan tiểu bang khác để cung cấp các dịch vụ này cho học sinh. Các dịch vụ liên quan liên cơ quan chính là trị liệu vật lý và nghề nghiệp (PT/OT), được cung cấp bởi Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS).

Các dịch vụ liên quan liên cơ quan dành cho giáo dục đặc biệt này đã được đưa vào luật tiểu bang thành Dự Luật Quốc Hội (Assembly Bill, AB) 3632 và được quy định theo luật đôi khi được gọi là các dịch vụ của “Dự Luật Quốc Hội (AB) 3632” hay các dịch vụ của “Bộ Luật Chính Quyền California Chương 26.5” AB 3632 sẽ được sử dụng khi đề cập đến các dịch vụ liên quan liên cơ quan trong sổ tay này.