Menu Close

(1.65) AB 3632 có phải là cách duy nhất để học sinh giáo dục đặc biệt ở California nhận được trị liệu nghề nghiệp hay vật lý trị liệu không?

(1.65) AB 3632 có phải là cách duy nhất để học sinh giáo dục đặc biệt ở California nhận được trị liệu nghề nghiệp hay vật lý trị liệu không?

Không. Học khu chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan này nếu các cơ quan khác không cung cấp nhưng học sinh cần những dịch vụ đó để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Học khu không được từ chối đưa dịch vụ vào IEP chỉ vì chưa xác định được nguồn tài trợ. [Cal. Gov. Code Sec. 7572(d).] AB 3632 nêu rõ rằng các dịch vụ không được CCS xác định là cần thiết vì lý do y tế phải được trường học địa phương cung cấp nếu các dịch vụ đó là cần thiết để trẻ được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(a)(2).] OT/PT luôn có trong danh sách các dịch vụ liên quan dành cho giáo dục đặc biệt theo luật liên bang [34 C.F.R. Secs. 300.34(c)(6)(9) & (10)] và luật tiểu bang [Cal. Ed. Code Secs. 56363(b)(6) & (10)] khi các dịch vụ này cần thiết vì lý do giáo dục. Nghĩa là, các dịch vụ này phải được học khu cung cấp nếu là cần thiết để trẻ được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt, ngay cả khi, vì các quy tắc hoặc các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện riêng của họ, các cơ quan CCS không cung cấp. [34 C.F.R. Sec. 300.34(a); Cal. Ed. Code Sec. 56031.]