Menu Close

(1.66) Những học sinh nào nhận được dịch vụ trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu từ CCS?

(1.66) Những học sinh nào nhận được dịch vụ trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu từ CCS?

Nếu, nhóm IEP nghi ngờ rằng học sinh có thể cần trị liệu nghề nghiệp hoặc vật lý trị liệu vì cả lý do y tế và giáo dục, nhóm sẽ giới thiệu trẻ đến CCS để thẩm định OT hoặc PT. [Cal. Gov. Code Secs. 7572(a) & 7575(a)(1).] Chỉ những học sinh được giới thiệu đến CCS, mà được xác định là cần một trong những liệu pháp này vì lý do y tế mới nhận được các dịch vụ từ CCS. Nếu nhóm IEP không cho rằng trị liệu là cần thiết về mặt y tế hoặc nếu CCS, sau khi thẩm định, CCS không cho rằng học sinh cần trị liệu vì lý do y tế, học sinh sẽ nhận được trị liệu từ học khu, sau khi thẩm định của nhân viên nhà trường, nếu đó là sự cần thiết về mặt giáo dục. [Cal. Gov. Code Sec. 7575(a)(2).]