Menu Close

(1.67) Ai sẽ đưa ra quyết định cho học sinh giáo dục đặc biệt khi cha mẹ của học sinh đó không còn bất kỳ quyền nào hoặc khi cha mẹ không liên quan đến cuộc sống của học sinh đó?

(1.67) Ai sẽ đưa ra quyết định cho học sinh giáo dục đặc biệt khi cha mẹ của học sinh đó không còn bất kỳ quyền nào hoặc khi cha mẹ không liên quan đến cuộc sống của học sinh đó?

Khi không có ai đóng vai trò là phụ huynh của học sinh khuyết tật, học khu hoặc tòa án vị thành niên phải chỉ định một người lớn có trách nhiệm đưa ra quyết định giáo dục. Theo AB 3632, người lớn có trách nhiệm được gọi là “phụ huynh thay thế”.

Học khu phải thực hiện những “nỗ lực hợp lý” để chỉ định người thay thế trong vòng 30 ngày kể từ khi xác định cần có phụ huynh thay thế. Ngoài ra, người lớn có trách nhiệm do học khu chỉ định không được có bất kỳ xung đột lợi ích nào với học sinh. Xung đột nghĩa là bất kỳ lợi ích nào có thể hạn chế hoặc thiên vị khả năng biện hộ cho tất cả các dịch vụ cần thiết để đảm bảo rằng học sinh được cung cấp FAPE. [Cal. Gov. Code Secs. 7579.5(a) & (i).]

Nếu học sinh thuộc thẩm quyền của tòa án vị thành niên, thẩm phán sẽ chỉ định một người đưa ra quyết định giáo dục cho người phụ thuộc hoặc người được bảo trợ của tòa án. Tòa án có thể trao thẩm quyền ra quyết định cho phụ huynh nếu phụ huynh vẫn tham gia vào cuộc sống của học sinh. Tuy nhiên, tòa án có quyền giới hạn quyền của phụ huynh về các quyết định giáo dục thông qua lệnh của tòa án, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để bảo vệ học sinh.