Menu Close

(1.68) Tôi là cha mẹ nuôi của học sinh giáo dục đặc biệt. Tôi có những quyền gì?

(1.68) Tôi là cha mẹ nuôi của học sinh giáo dục đặc biệt. Tôi có những quyền gì?

Luật tiểu bang và liên bang đều công nhận quyền hành động thay cho cha mẹ ruột của cha mẹ nuôi trong quy trình IEP nếu quyền giáo dục của cha mẹ ruột đã chấm dứt. [34 C.F.R. Sec. 300.30(a)(2) & (b); Cal. Ed. Code Sec. 56028(a)(2).] Ngoài ra, luật pháp California quy định rõ rằng cha mẹ nuôi phải được ưu tiên (sau người chăm sóc là họ hàng và trước người biện hộ đặc biệt do tòa chỉ định (court-appointed special advocate, CASA)) khi học khu chỉ định phụ huynh thay thế. [Cal. Gov. Code Sec. 7579.5(c).] Xem Chương 9, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Cơ Quan (AB 3632).