Menu Close

(1.7) Các tiêu chuẩn cho các bài kiểm tra và công cụ thẩm định là gì?

(1.7) Các tiêu chuẩn cho các bài kiểm tra và công cụ thẩm định là gì?

Học khu phải chọn cũng như thực hiện bài kiểm tra và tài liệu đánh giá khác sao cho không xảy ra tình trạng phân biệt chủng tộc, văn hóa hoặc giới tính và phải thực hiện bằng ngôn ngữ chính hoặc phương thức giao tiếp khác của học sinh. Học khu cũng cần xác nhận bài kiểm tra cho mục đích sử dụng cụ thể. Ngoài ra, bài kiểm tra phải thẩm định được các lĩnh vực nhu cầu giáo dục cụ thể và không chỉ đơn thuần cho ra một chỉ số thông minh tổng quát. Học khu không được lấy thủ tục riêng lẻ nào làm tiêu chí duy nhất để xác định chương trình giáo dục phù hợp cho học sinh. Cuối cùng, đối với một học sinh bị suy giảm các kĩ năng cảm nhận, thao tác hoặc kỹ năng nói, bài kiểm tra phải đảm bảo rằng kết quả phản ánh chính xác mức độ năng lực hoặc thành tích của học sinh, chứ không phải các kỹ năng bị suy giảm của học sinh, trừ khi các kỹ năng đó cần được đánh giá bằng bài kiểm tra. [20 U.S.C. Sec. 1414(b); 34 C.F.R. Sec. 300.304; Cal. Ed. Code Sec. 56320.]