Menu Close

(1.70) Các dịch vụ chuyển tiếp dành cho học sinh giáo dục đặc biệt là gì?

(1.70) Các dịch vụ chuyển tiếp dành cho học sinh giáo dục đặc biệt là gì?

Dịch vụ chuyển tiếp cho học sinh trong giáo dục đặc biệt là các dịch vụ giúp học sinh chuyển từ trường học sang cuộc sống trưởng thành. Các dịch vụ đó nên phản ánh mục tiêu riêng của học sinh cho tương lai của mình.

Luật pháp định nghĩa các dịch vụ chuyển tiếp là:

        Một nhóm các hoạt động phối hợp cho trẻ khuyết tật mà

(1)  Được thiết kế trong một quy trình định hướng kết quả, trong đó thúc đẩy sự chuyển dịch từ trường học sang hoạt động sau khi ra trường, bao gồm giáo dục sau trung học, đào tạo nghề, công việc hòa đồng (bao gồm việc làm được hỗ trợ), giáo dục thường xuyên và giáo dục tuổi trưởng thành, các dịch vụ dành cho người trưởng thành, sống độc lập hoặc tham gia cộng đồng;

(2)  Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân học sinh, có cân nhắc sức khỏe, sở thích và các mối quan tâm của học sinh; và

(3)  Bao gồm hướng dẫn, các dịch vụ liên quan, các trải nghiệm cộng đồng, mục tiêu phát triển nghề nghiệp và các mục tiêu cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường, và khi thích hợp, việc tiếp thu các kỹ năng sống hàng ngày và đánh giá khả năng làm việc.

        [20 U.S.C. Sec. 1401(34); 34 C.F.R. Sec. 300,43(a).]

Luật pháp tiểu bang yêu cầu Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang cung cấp dịch vụ chuyển tiếp cho hàng loạt học sinh giáo dục đặc biệt như việc làm và đào tạo học thuật, hoạch định chiến lược, phối hợp liên cơ quan và đào tạo phụ huynh. [Cal. Ed. Code Sec. 56461.]