Menu Close

(1.71) Chương trình chuyển tiếp cá nhân (individual transition plan, ITP) là gì?

(1.71) Chương trình chuyển tiếp cá nhân (individual transition plan, ITP) là gì?

Chương Trình Chuyển Tiếp Cá Nhân (ITP) là kế hoạch bằng văn bản được thiết kế để giúp chuẩn bị cho học sinh chuyển từ cuộc sống trường học sang cuộc sống sau khi ra trường. [20 U.S.C. Sec. 1401(34); Cal. Ed. Code Secs. 56462 & 56345.1.] ITP phải dựa trên nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của học sinh đồng thời phản ánh các mục tiêu riêng của học sinh. Mục tiêu, lịch biểu và những người chịu trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu nên được viết vào ITP (và là một phần của IEP). Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc lập kế hoạch chuyển tiếp và phát triển ITP là một phần của quy trình IEP.

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp có thể diễn ra tại cuộc họp kết hợp giữa Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và Chương Trình Chuyển Tiếp Cá Nhân (ITP) hoặc trong một cuộc họp riêng. Một cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp riêng biệt có thể hữu ích vì cuộc họp cho phép có thêm thời gian để tập trung vào mong muốn và sở thích của học sinh. Sau đó, ITP có thể trở thành một phần của IEP.