Menu Close

(1.72) Học sinh có thể tiếp tục nhận dịch vụ chuyển tiếp sau khi nhận được chứng chỉ hoàn thành không?

(1.72) Học sinh có thể tiếp tục nhận dịch vụ chuyển tiếp sau khi nhận được chứng chỉ hoàn thành không?

Có. Học sinh chưa đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp có thể nhận được “chứng chỉ thành tích” (“chứng chỉ hoàn thành”) vào cuối năm cuối cấp thông thường hoặc bất cứ lúc nào trước khi trẻ rời học khu. Học khu phải tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyển tiếp cho học sinh này cho đến khi trẻ đủ 22 tuổi. Xem Chương 11, Thông Tin về Tốt Nghiệp/Kiểm Tra.

Quý vị nên đảm bảo rằng IEP của con mình bao gồm kế hoạch chuyển tiếp bắt đầu từ 16 tuổi trở xuống, tập trung vào các dịch vụ chuyển tiếp. [Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(8).] Quý vị cũng nên thảo luận với nhóm IEP về cách mục tiêu IEP giúp giải quyết quá trình chuyển tiếp của con quý vị trước khi tất cả các dịch vụ từ học khu kết thúc.