Menu Close

(1.73) Mối quan hệ giữa dịch vụ chuyển tiếp và giáo dục nghề nghiệp là gì?

(1.73) Mối quan hệ giữa dịch vụ chuyển tiếp và giáo dục nghề nghiệp là gì?

Giáo dục nghề nghiệp được định nghĩa rộng rãi trong định nghĩa chung về giáo dục đặc biệt là “các chương trình giáo dục có tổ chức liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho các cá nhân làm việc được trả lương hoặc không được trả lương, hoặc để chuẩn bị thêm cho một nghề nghiệp không cần bằng tú tài hoặc bằng cấp cao”. [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(5).] Ngoài ra, đào tạo nghề được bao gồm trong định nghĩa về các dịch vụ chuyển tiếp. [34 C.F.R. Sec. 300,43.] Vì giáo dục và đào tạo nghề nghiệp có thể là một phần quan trọng trong các dịch vụ chuyển tiếp của học sinh, nên đó cũng là một phần chính của quy trình lập kế hoạch ITP.

Giáo Dục Nghề Nghiệp và Phát Triển Nghề Nghiệp Được Thiết Kế Đặc Biệt cho người khuyết tật, có thể bao gồm:

(1) Cung cấp các chương trình trước khi đi làm, thiết lập các chương trình đào tạo công việc, hỗ trợ sắp xếp việc làm, hướng dẫn người đào tạo công việc và chủ lao động theo nhu cầu riêng của cá nhân, phối hợp các dịch vụ với Sở Phục Hồi Chức Năng và các cơ quan khác;

(2) Điều phối và sửa đổi chương trình giáo dục nghề nghiệp thông thường;

(3) Hỗ trợ các cá nhân phát triển thái độ, sự tự tin và năng lực nghề nghiệp để tìm kiếm, bảo đảm và duy trì việc làm trong cộng đồng hoặc môi trường được bảo vệ và cho phép các cá nhân đó trở thành thành viên tham gia của cộng đồng;

(4) Duy trì liên lạc theo lịch trình thường xuyên với tất cả các cơ sở làm việc và người đào tạo tại chỗ;

          [5 C.C.R. Sec. 3051.14.]