Menu Close

(1.75) Sở Phục Hồi Chức Năng California có trách nhiệm trong việc hỗ trợ con tôi chuyển từ giáo dục đặc biệt sang cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường không?

(1.75) Sở Phục Hồi Chức Năng California có trách nhiệm trong việc hỗ trợ con tôi chuyển từ giáo dục đặc biệt sang cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường không?

Có. Cơ quan phục hồi nghề nghiệp của mỗi tiểu bang phải có chính sách và thủ tục phối hợp giữa cơ quan và các nhân viên giáo dục chịu trách nhiệm về giáo dục đặc biệt. Sở Phục Hồi Chức Năng California phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các học khu trong việp lập kế hoạch và dịch vụ chuyển tiếp trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng nghề nghiệp và phát triển IEP. [29 U.S.C. Sec. 721(a)(11)(D).] Xem Chương 10 để biết thêm Thông Tin về Dịch Vụ Chuyển Tiếp, bao gồm Giáo Dục Nghề Nghiệp.