Menu Close

(1.76) Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Học Tập và Tiến Bộ của Học Sinh California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP) là gì?

(1.76) Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Học Tập và Tiến Bộ của Học Sinh California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP) là gì?

CAASPP là hệ thống kiểm tra thành tích học sinh California cho môn Nghệ Thuật Anh Ngữ/Đọc Hiểu (English Language Arts/Literacy, ELA) và toán học dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và 11.  Hệ thống đó bao gồm Bài Kiểm Tra Khoa Học California (California Science Test, CAST) dành cho học sinh lớp 5, 8 và một trong các lớp 10, 11 hoặc 12 khi học sinh đang được hướng dẫn khoa học. [Title 5 California Code of Regulations (.C.C.R) Sec. 851.5. Hệ thống CAASPP đã thay thế Chương Trình Kiểm Tra và Báo Tiêu Chuẩn (Standardized Testing and Reporting, STAR) bắt đầu từ năm học 2014-15. [California Education Code (Cal. Ed. Code) Sec. 60640.]

Các phần ELA và toán học của bài kiểm tra dựa trên Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Cốt Lõi Chung (Common Core State Standards, CCSS), là một bộ tiêu chuẩn thành tích giáo dục mà California và một số tiểu bang khác đã áp dụng từ năm 2010. CCSS mô tả những gì học sinh nên biết và có thể làm trong từng lĩnh vực môn học ở mỗi cấp lớp này. CAST đo lường những gì học sinh nên biết và có thể làm bằng cách sử dụng Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Mới của California, tập trung vào việc tìm hiểu các khái niệm khoa học trong khoa học đời sống, khoa học trái đất và không gian, cũng như khoa học vật lý.

Học sinh có IEP đang học từ lớp ba đến lớp tám và lớp mười một không thể làm kiểm tra CAASPP ngay cả khi có điều chỉnh phù hợp, và phụ huynh không miễn trẻ khỏi chương trình, có thể được làm bài kiểm tra thay thế với tên gọi Thẩm Định Thay Thế của California (California Alternate Assessment, CAA).  Xem Chương 11 Thông Tin về Thẩm Định Toàn Khu Vực/Yêu Cầu Tốt Nghiệp.