Menu Close

(1.77) Các yêu cầu để nhận bằng tốt nghiệp trung học ở California là gì?

(1.77) Các yêu cầu để nhận bằng tốt nghiệp trung học ở California là gì?

Tất cả học sinh trung học công lập điển hình phải hoàn thành những nội dung được gọi là “khóa học theo quy định”. Khóa học theo quy định là danh sách 13 khóa học theo yêu cầu của tiểu bang để nhận bằng tốt nghiệp. Đó là những khóa học sau đây:

(1) ba khóa học tiếng Anh

(2) hai khóa học toán học (bao gồm cả Đại Số I)

(3) ba khóa học khoa học xã hội (Lịch sử và địa lý Hoa Kỳ; lịch sử thế giới, văn hóa và địa lý và mỗi học kỳ một khóa học Chính phủ và kinh tế Mỹ)

(4) hai khóa học khoa học (sinh học và vật lý)

(5) hai khóa học giáo dục thể chất

(6) một khóa học ngoại ngữ hoặc nghệ thuật thị giác và biểu diễn hoặc giáo dục kỹ thuật

[Cal. Ed. Code Sec. 51224.5 and 51225.3.]

Học khu phải đảm bảo rằng học sinh hoàn thành khóa học theo quy định trước khi cấp bằng, nhưng học khu địa phương có thể bổ sung vào yêu cầu. [Cal. Ed. Code Sec. 51225.3(a)(1)&(2).] Quý vị nên liên hệ với học khu địa phương để tìm hiểu xem có bất kỳ khóa học bổ sung hoặc yêu cầu nào khác, chẳng hạn như Dự Án Cao Cấp (Senior Project), áp dụng trong học khu của mình không.