Menu Close

(1.78) Có cách nào khác để hoàn thành khóa học theo quy định không?

(1.78) Có cách nào khác để hoàn thành khóa học theo quy định không?

Có. Hội đồng giáo dục của học khu địa phương “có sự tham gia tích cực” của phụ huynh, nhân viên quản lý, giáo viên và học sinh, sẽ áp dụng các phương thức thay thế cho học sinh để hoàn thành khóa học theo quy định. (Khóa học theo quy định có nghĩa là số lượng bài học hoặc khóa học tối thiểu học sinh phải hoàn thành trong các lĩnh vực môn học khác nhau để tốt nghiệp trung học). Điều này có thể bao gồm: thể hiện thực tế các kỹ năng và năng lực, kinh nghiệm làm việc được giám sát hoặc kinh nghiệm bên ngoài trường học khác, các lớp giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, các khóa học được cung cấp bởi các trung tâm hoặc chương trình nghề nghiệp khu vực, khóa học liên ngành, khóa học độc lập và tín chỉ nhận được ở trường cao đẳng hoặc đại học. [Cal. Ed. Code Sec. 51225.3(b).]

Nếu nhóm IEP đã cá nhân hóa một khóa học cho một học sinh cụ thể, thì khóa học đó sẽ trở thành “khóa học theo quy định” để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. [Cal. Ed. Code Secs. 51225.3(b) & 56345(b)(1).] Phụ huynh nên bao gồm một tuyên bố bằng văn bản trong bản IEP rằng khóa học cá nhân của học sinh đáp ứng yêu cầu đó.

Học sinh cũng sẽ được phép thực hiện các bài kiểm tra CAASPP có điều chỉnh mà không làm “thay đổi căn bản những gì các bài kiểm tra đo lường hoặc làm ảnh hưởng đến tính tương đương của điểm số”. Những bài kiểm tra này cũng phải được nêu rõ trong kế hoạch IEP hoặc Mục 504 của trẻ.