Menu Close

(1.79) Nếu con tôi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp, khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt có chấm dứt không?

(1.79) Nếu con tôi đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp, khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt có chấm dứt không?

Có. Việc tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp trung học chính quy sẽ khiến con quý vị không còn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Việc tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy sẽ là thay đổi việc xếp lớp dành cho học sinh giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Sec. 300.102(a)(3)(i); Cal. Ed. Code Secs. 56026.1(a), 56500.5.] Học khu phải gửi cho quý vị một thông báo trước bằng văn bản (một khoảng thời gian hợp lý trước sự thay đổi việc xếp lớp này) bao gồm: mô tả về những gì học khu dự định thực hiện, giải thích về lý do cho hành động, mô tả về bất kỳ lựa chọn thay thế nào mà học khu đã cân nhắc và lý do tại sao những lựa chọn thay thế đó bị từ chối, mô tả các báo cáo, bài kiểm tra và quy trình hành động được dựa trên, các nguồn để liên hệ để giúp phụ huynh hiểu quy định giáo dục đặc biệt, cũng như thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục. [34 C.F.R. Secs. 300.102(a)(3)(iii) & 300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500.4.]