Menu Close

(1.80) Khi con tôi đủ 18 tuổi, con tôi sẽ bắt đầu đưa ra quyết định liên quan đến IEP hay tôi sẽ tiếp tục là người ra quyết định cho mục đích giáo dục?

(1.80) Khi con tôi đủ 18 tuổi, con tôi sẽ bắt đầu đưa ra quyết định liên quan đến IEP hay tôi sẽ tiếp tục là người ra quyết định cho mục đích giáo dục?

Khi học sinh đủ 18 tuổi, thẩm quyền đưa ra quyết định giáo dục sẽ chuyển từ phụ huynh sang học sinh, trừ khi học sinh được xác định là không đủ năng lực theo luật California. Học khu phải thông báo cho cả quý vị và con quý vị về việc chuyển giao quyền và phải cung cấp thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục không muộn hơn một năm trước khi con quý vị tròn 18 tuổi. [34 C.F.R. Sec. 300.520; Cal. Ed. Code Secs. 56041.5 & 56043(g)(3).]