Menu Close

(1.81) Nếu con tôi không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy, nhưng nhận được chứng chỉ thành tích hoặc hoàn thành, liệu con tôi có còn hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

(1.81) Nếu con tôi không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy, nhưng nhận được chứng chỉ thành tích hoặc hoàn thành, liệu con tôi có còn hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt không?

Con quý vị vẫn hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho đến khi đủ 22 tuổi, trừ khi trẻ đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp trước thời gian đó. [34 C.F.R. Sec. 300.102(a)(3)(ii); Cal. Ed. Code Secs. 56026(c)(4) & 56026.1.] Tuy nhiên, trẻ chưa tốt nghiệp có thể nhận được “chứng chỉ thành tích” (“chứng chỉ hoàn thành”) vào cuối năm cuối cấp thông thường hoặc bất cứ lúc nào trước khi trẻ rời học khu ở tuổi 22. Chứng chỉ có thể cung cấp một vài sự công nhận cho những học sinh đáp ứng mục tiêu của IEP hoặc hoàn thành khóa học thay thế theo quy định, nhưng những học sinh đó sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp chính quy. Chứng chỉ cũng được tạo ra để vượt qua sự phản đối của các quan chức học khu, những người tin rằng học sinh giáo dục đặc biệt không nên tham gia các buổi lễ tốt nghiệp với các bạn đồng trang lứa khi trẻ không được cấp bằng tốt nghiệp chính quy. Do chứng chỉ không kết thúc khả năng hội đủ điều kiện, học sinh nhận được chứng chỉ có thể tiếp tục phấn đấu để nhận bằng tốt nghiệp chính quy. [Cal. Ed. Code Secs. 56390 & 56392.]  Xem phần Hỏi Đáp #1 trong Chương 3 để biết thêm thông tin chi tiết.