Menu Close

(1.82) Nếu con tôi nhận được chứng chỉ thành tích hoặc hoàn thành, con tôi có thể tham gia lễ tốt nghiệp và các hoạt động liên quan không?

(1.82) Nếu con tôi nhận được chứng chỉ thành tích hoặc hoàn thành, con tôi có thể tham gia lễ tốt nghiệp và các hoạt động liên quan không?

Theo luật tiểu bang, học sinh nhận được chứng chỉ thành tích hoặc hoàn thành có quyền tham gia các buổi lễ tốt nghiệp và bất kỳ hoạt động nào của trường liên quan đến tốt nghiệp. [Cal. Ed. Code Sec. 56391.] Xem Chương 11, Thông Tin về Thẩm Định Toàn Khu Vực/Yêu Cầu Tốt Nghiệp.