Menu Close

(1.83) Có dịch vụ nào cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật được phục vụ theo luật giáo dục đặc biệt của liên bang không?

(1.83) Có dịch vụ nào cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật được phục vụ theo luật giáo dục đặc biệt của liên bang không?

Có. Phần C của IDEA quy định chương trình “can thiệp sớm” của liên bang cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, từ sơ sinh đến hai tuổi. Thuật ngữ “trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị khuyết tật” có nghĩa là trẻ em dưới ba tuổi cần dịch vụ can thiệp sớm vì chúng bị chậm phát triển trong các lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ và lời nói, phát triển về mặt xã hội hoặc cảm xúc hoặc kỹ năng tự trợ giúp. Ngoài ra, thuật ngữ này cũng bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có tình trạng tâm thần hoặc thể chất được chẩn đoán thường dẫn đến chậm phát triển. Tiểu bang cũng có thể quy định thuật ngữ này bao gồm cả trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ bị chậm phát triển đáng kể”. Tiêu chí cho các định nghĩa này sẽ được xác định bởi mỗi tiểu bang. California đã áp dụng tiêu chí có nguy cơ này. [34 C.F.R. Sec. 303.13; Cal. Gov. Code Sec. 95014(a)]