Menu Close

(1.84) California có luật riêng ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không?

(1.84) California có luật riêng ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không?

Có. Đạo Luật về Dịch Vụ Can Thiệp Sớm của California được thiết lập “để cung cấp một hệ thống các chương trình phối hợp, toàn diện, tập trung vào gia đình, đa ngành, chương trình liên cơ quan, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm phù hợp và hỗ trợ cho tất cả trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi cũng như gia đình của trẻ hội đủ điều kiện”. [Cal. Gov. Code Sec. 95002.]