Menu Close

(1.85) Cơ quan nào chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi?

(1.85) Cơ quan nào chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ được cung cấp cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi?

CDE chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ và cung cấp các chương trình giáo dục cho trẻ sơ sinh đáp ứng các tiêu chí sau:

(1)  Chỉ bị khuyết tật “có tỷ lệ mắc thấp” — các tình trạng xảy ra ở dưới 1% số học sinh, mà chỉ bị khiếm thị, khiếm thính hoặc khiếm khuyết hình thể nghiêm trọng, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các tình trạng đó;

(2)  Yêu cầu dịch vụ và chương trình giáo dục đặc biệt chuyên sâu.

Trung tâm khu vực địa phương chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cho tất cả các trẻ sơ sinh hội đủ điều kiện khác, bao gồm cả trẻ chậm phát triển hoặc có nguy cơ chậm phát triển. [Cal. Ed. Code Secs. 56026 & 56026.5; Cal. Gov. Code Sec. 95008; Cal. Welf. & Inst. Code Sec. 4435; 5 C.C.R. Sec. 3031.]

Các gia đình nên có trách nhiệm dịch vụ được quy định rõ ràng trong Chương Trình Dịch Vụ Gia Đình Cho Từng Cá Nhân (Individualized Family Service Plan, IFSP) của con họ. [Cal. Gov. Code Sec. 95014(d).]