Menu Close

(1.86) Các tiêu chí đủ điều kiện nhận dịch vụ can thiệp sớm (“Bắt Đầu Sớm”) ở California là gì?

(1.86) Các tiêu chí đủ điều kiện nhận dịch vụ can thiệp sớm (“Bắt Đầu Sớm”) ở California là gì?

Ở California, trẻ dưới 3 tuổi hội đủ điều kiện nhận những dịch vụ mà tiểu bang gọi là dịch vụ “Bắt Đầu Sớm” nếu sau khi thẩm định, trẻ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

(1)  Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị chậm phát triển ở một hoặc nhiều trong năm lĩnh vực sau:  phát triển nhận thức, phát triển thể chất và vận động; bao gồm cả thị giác và thính giác; phát triển giao tiếp; phát triển về mặt xã hội hoặc cảm xúc; hoặc phát triển thích nghi. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị chậm phát triển là những trẻ được xác định là có sự khác biệt đáng kể giữa mức độ phát triển được kỳ vọng cho độ tuổi của chúng và mức độ thực hiện chức năng hiện tại của chúng. Quyết định này sẽ được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, mà nhân viên đó được công nhận bởi, hoặc thuộc một nhóm đa ngành, bao gồm cả phụ huynh. Sự khác biệt đáng kể được xác định ở mức phát triển chậm 33 phần trăm trong một hoặc nhiều lĩnh vực phát triển;

(2)  Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có các tình trạng nguy cơ đã xác định là trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có các tình trạng nguyên nhân xác định hoặc các tình trạng có hậu quả phát triển gây hại đã xác định. Các tình trạng sẽ được chẩn đoán bởi nhân viên có trình độ, mà nhân viên đó được công nhận bởi, hoặc thuộc một nhóm đa ngành, bao gồm cả phụ huynh. Tình trạng sẽ được chứng nhận là có xác suất cao dẫn đến sự chậm phát triển nếu sự chậm phát triển là không rõ ràng tại thời điểm chẩn đoán;

(3) Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có nguy cơ cao bị khuyết tật phát triển đáng kể do yếu tố rủi ro y sinh kết hợp, sự xuất hiện của yếu tố được chẩn đoán bởi nhân viên có trình độ, mà nhân viên đó được công nhận bởi, hoặc thuộc một nhóm đa ngành, bao gồm cả phụ huynh.

[Cal. Gov. Code Sec. 95014(a).]