Menu Close

(1.87) Những dịch vụ nào được bao gồm trong Phần C cho trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi?

(1.87) Những dịch vụ nào được bao gồm trong Phần C cho trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi?

Các dịch vụ có sẵn trong Phần C được cung cấp bởi trung tâm khu vực hoặc học khu (tại nhà hoặc tại trung tâm, cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ) và hầu như luôn miễn phí. Chúng phải được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi.

Dịch vụ có thể bao gồm: các thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ; dịch vụ thính giác; đào tạo gia đình; tư vấn và thăm khám tại gia; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bao gồm đặt ống thông, chăm sóc mở thông khí quản, cho ăn bằng ống truyền thức ăn, thay băng và túi hậu môn giả và tư vấn bác sĩ); dịch vụ y tế chỉ dành cho mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ dinh dưỡng; liệu pháp nghề nghiệp và vật lý; dịch vụ tâm lý; dịch vụ công tác xã hội; dịch vụ điều phối dịch vụ; hướng dẫn đặc biệt; dịch vụ lời nói và ngôn ngữ; chi phí đi lại và các chi phí liên quan; dịch vụ thị giác; dịch vụ chăm sóc tạm thời (phải xác định rằng nhu cầu có liên quan đến sự chậm phát triển của trẻ) và các dịch vụ hỗ trợ gia đình khác. [20 U.S.C. Sec. 1432(4); 34 C.F.R. Secs. 303.12(d) & 303.13; 17 C.C.R. Sec. 52000(b)(13).] Để biết thêm thông tin về Dịch Vụ Can Thiệp Sớm, hãy tham khảo Chương 12.