Menu Close

(1.89) Các tiêu chí đủ điều kiện đối với trẻ bị khuyết tật từ ba đến năm tuổi là gì?

(1.89) Các tiêu chí đủ điều kiện đối với trẻ bị khuyết tật từ ba đến năm tuổi là gì?

Tiêu chí hội đủ điều kiện cho trẻ mẫu giáo giống với tiêu chí cho trẻ đang tuổi đi học. Để hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, trẻ phải có một trong những tình trạng khuyết tật sau:

 1. Tự kỷ
 2. Điếc và mù;
 3. Điếc;
 4. Rối loạn cảm xúc;
 5. Khiếm thính;
 6. Khuyết tật trí tuệ;
 7. Nhiều loại khuyết tật;
 8. Khiếm khuyết hình thể;
 9. Suy giảm sức khỏe khác (bao gồm rối loạn thiếu tập trung hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý);
 10. Khuyết tật học tập cụ thể;
 11. Khiếm khuyết về lời nói hoặc ngôn ngữ trong một hay nhiều phương diện bao gồm giọng nói, sự lưu loát, ngôn ngữ và cách phát âm;
 12. Chấn thương sọ não;
 13. Khiếm thị; hoặc
 14. Khuyết tật y tế được xác định.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí của một hoặc nhiều tình trạng khuyết tật, trẻ phải cần “hướng dẫn hoặc dịch vụ được thiết kế đặc biệt” để đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, trẻ phải có những nhu cầu không thể đáp ứng bằng cách sửa đổi nhà hoặc trường học (hoặc cả hai) mà không cần theo dõi hoặc hỗ trợ liên tục. [Cal. Ed. Code Secs. 56441.11(b)(2) & (3).]