Menu Close

(1.90) Có những dịch vụ hướng dẫn nào dành cho đứa con đang ở độ tuổi mẫu giáo của tôi?

(1.90) Có những dịch vụ hướng dẫn nào dành cho đứa con đang ở độ tuổi mẫu giáo của tôi?

Quyền và dịch vụ dành cho trẻ từ ba đến năm tuổi theo IDEA cũng giống như quyền dành cho trẻ từ năm đến 22 tuổi. Theo IDEA, dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu đặc biệt của con quý vị theo luật liên bang. IPE của con quý vị phải bao gồm các dịch vụ này và tuyên bố về các lĩnh vực cần thiết. Các dịch vụ này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 (1)  Quan sát và giám sát trẻ;

(2)  Hoạt động được phát triển để phù hợp với IEP của trẻ và để tăng cường sự phát triển của trẻ;

(3)  Tham khảo ý kiến gia đình, giáo viên mẫu giáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác;

(4)  Hỗ trợ phụ huynh trong việc điều phối dịch vụ;

(5)  Cơ hội cho trẻ phát triển kỹ năng chơi và trước khi học tập cũng như lòng tự trọng; và

(6)  Tiếp cận các thiết bị phù hợp về mặt phát triển và vật liệu chuyên dụng.

[Cal. Ed. Code Sec. 56441.3(a).] Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.