Menu Close

(1.92) Con tôi đang ở độ tuổi mẫu giáo có thể tham gia hoạt động giáo dục với trẻ không khuyết tật không?

(1.92) Con tôi đang ở độ tuổi mẫu giáo có thể tham gia hoạt động giáo dục với trẻ không khuyết tật không?

Có. Các yêu cầu của IDEA liên quan đến việc giáo dục trẻ trong “môi trường ít hạn chế nhất” (least restrictive environment, LRE) áp dụng cho trẻ mẫu giáo khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 300.116.] Học khu phải cung cấp chương trình với bạn bè không khuyết tật nếu nhóm IEP của trẻ xác định rằng điều này phù hợp. Tuy nhiên, nếu học khu không có chương trình mẫu giáo cho trẻ không khuyết tật, thì liên bang không yêu cầu thiết lập các chương trình mẫu giáo toàn học khu chỉ nhằm mục đích thực hiện yêu cầu về LRE. Xem Chương 7, Thông Tin về Môi Trường Ít Hạn Chế Nhất. và Chương 13, Thông Tin về Dịch Vụ Giáo Dục Mẫu Giáo.