Menu Close

(1.93) Con tôi bị bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng, hoặc đang hồi phục sau tai nạn hoặc phẫu thuật, điều đó sẽ khiến con tôi không đến trường trong một thời gian ngắn. Con tôi có thể nhận được bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào để giúp con tôi vẫn theo kịp vói chương trình giáo dục hiện tại không?

(1.93) Con tôi bị bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng, hoặc đang hồi phục sau tai nạn hoặc phẫu thuật, điều đó sẽ khiến con tôi không đến trường trong một thời gian ngắn. Con tôi có thể nhận được bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào để giúp con tôi vẫn theo kịp vói chương trình giáo dục hiện tại không?

Có. Học sinh ghi danh vào trường công lập có các tình trạng mà Bộ Luật Giáo Dục của California gọi là tình trạng khuyết tật tạm thời — mà trong đó trẻ không thể hoặc không nên tham gia các lớp học thông thường hoặc chương trình giáo dục thay thế — có thể nhận được hướng dẫn cá nhân, ngay cả khi trẻ không hội đủ điều kiện theo luật giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504. Theo Bộ Luật Giáo Dục California, “khuyết tật tạm thời” có nghĩa là khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc xảy ra trong khi học sinh ghi danh vào lớp học ban ngày thông thường hoặc chương trình giáo dục thay thế và sau đó trẻ được dự kiến một cách hợp lý là có thể trở lại trường. “Hướng dẫn cá nhân” nghĩa là hướng dẫn được cung cấp cho học sinh tại nhà, trong bệnh viện hoặc hầu hết các cơ sở sức khỏe nội trú khác. Khuyết tật tạm thời sẽ không bao gồm khuyết tật khiến học sinh được xác định là cá nhân có nhu cầu đặc biệt. (Cal. Ed. Code Sec. 48206.3.]