Menu Close

(1.94) Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn cá nhân cho con tôi khi con tôi ở nhà hay đang nằm viện tạm thời?

(1.94) Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn cá nhân cho con tôi khi con tôi ở nhà hay đang nằm viện tạm thời?

Trong khi con quý vị đang ở nhà, học khu nơi quý vị cư trú có trách nhiệm cung cấp hướng dẫn cá nhân. Nếu con quý vị nằm viện tại một bệnh viện trong học khu cư trú của quý vị, học khu đó sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cá nhân. Nếu con quý vị nằm viện tại một bệnh viện ở ngoài học khu cư trú của quý vị, học khu nơi đặt bệnh viện đó sẽ có trách nhiệm hướng dẫn. [Cal. Ed. Code Secs. 48206.3(a) & 48207.]