Menu Close

(1.95) Con tôi là một học sinh giáo dục đặc biệt nhưng phải được giáo dục tại nhà trong một thời gian do các vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng khuyết tật của con tôi. Học khu cho biết họ sẽ cung cấp một giờ “hướng dẫn tại nhà” mỗi ngày và không có dịch vụ liên quan. Học khu có thể làm vậy không?

(1.95) Con tôi là một học sinh giáo dục đặc biệt nhưng phải được giáo dục tại nhà trong một thời gian do các vấn đề sức khỏe liên quan đến tình trạng khuyết tật của con tôi. Học khu cho biết họ sẽ cung cấp một giờ “hướng dẫn tại nhà” mỗi ngày và không có dịch vụ liên quan. Học khu có thể làm vậy không?

Hướng dẫn tại nhà (đôi khi được gọi là “nhà/bệnh viện”) là một lựa chọn sắp xếp giáo dục dành cho học sinh khuyết tật mà không thể học trong môi trường trường học công lập. Thông thường, học sinh trong cách sắp xếp này có nhu cầu sức khỏe quan trọng hoặc những thách thức quan trọng về hành vi.

Tất cả học sinh giáo dục đặc biệt được hưởng một chương trình cá nhân gồm các hướng dẫn chuyên biệt và các dịch vụ liên quan được thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của học sinh và mang lại lợi ích giáo dục. [Board of Education v. Rowley, 102 S. Ct. 3034 (U.S. 1982).] Giới hạn tùy ý về một hoặc hai giờ hướng dẫn tại nhà mỗi ngày mà không có thẩm định cá nhân về việc sắp xếp và các dịch vụ liên quan sẽ không được thiết kế theo nhu cầu riêng của con quý vị. Do đó, bất kỳ chương trình hướng dẫn tại nhà nào, bao gồm nhu cầu về các dịch vụ liên quan, phải được phát triển tại cuộc họp nhóm IEP và dựa trên nhu cầu cá nhân của con quý vị. Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.