Menu Close

(1.96) Tôi có phải mua bất kỳ thiết bị cần thiết nào, như máy tính hoặc công nghệ khác, nếu con tôi nhận được hướng dẫn tại nhà không?

(1.96) Tôi có phải mua bất kỳ thiết bị cần thiết nào, như máy tính hoặc công nghệ khác, nếu con tôi nhận được hướng dẫn tại nhà không?

Không. Bất kỳ thiết bị hoặc công nghệ nào cần thiết để cho phép con quý vị hưởng lợi từ hướng dẫn tại nhà, tiếp cận và đạt được tiến bộ trong chương trình giảng dạy chung, hoặc để đảm bảo tiến trình trong các mục tiêu IEP hoặc Mục 504 phải được cung cấp như một phần của FAPE. [20 U.S.C. Sec. 1401(9); 34 C.F.R. Secs. 104.33(c)(1) & 300.105.] Nếu học sinh khuyết tật tạm thời (không phải là học sinh 504 hoặc giáo dục đặc biệt) cần sử dụng thiết bị, quý vị nên lập luận rằng thiết bị phải được học khu cung cấp để tạo điều kiện cho việc hướng dẫn tại nhà theo yêu cầu. [Cal. Ed. Code Sec. 48206.3.]