Menu Close

(1.99) Điều gì xảy ra với chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi nếu chúng tôi chuyển từ học khu này sang học khu khác?

(1.99) Điều gì xảy ra với chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi nếu chúng tôi chuyển từ học khu này sang học khu khác?

Trong năm học, khi một học sinh chuyển đến một học khu mới không thuộc Khu Vực Kế Hoạch Địa Phương Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Local Plan Area, SELPA), học khu mới phải cung cấp cho học sinh FAPE, bao gồm các dịch vụ tương đương với các dịch vụ trong IEP của học khu trước đó của trẻ trong 30 ngày đầu tiên theo học ở học khu mới. (SELPA là một đơn vị hành chính ở California bao gồm một học khu lớn hoặc một tập hợp các học khu nhỏ hơn, chứa các tài nguyên giáo dục đặc biệt). Trong 30 ngày đầu tiên, học khu mới phải thông qua IEP từ học khu trước đó hoặc xây dựng và thực hiện một IEP mới phù hợp với luật giáo dục đặc biệt của liên bang và tiểu bang. [Cal. Ed. Code Sec. 56325(a)(1).]

Nếu học sinh chuyển đến một học khu mới nằm trong cùng một SELPA, học khu mới phải tiếp tục, không được trì hoãn, cung cấp các dịch vụ tương đương với các dịch vụ trong IEP trước, trừ khi phụ huynh và học khu phát triển và thực hiện IEP mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56325(a)(2).]

Nếu học sinh chuyển đến California với IEP từ một tiểu bang khác, học khu mới của trẻ phải cung cấp FAPE cho trẻ, bao gồm các dịch vụ tương đương với các dịch vụ trong IEP trước đó của trẻ, sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, cho đến khi học khu mới tiến hành bất kỳ thẩm định mới nào và sau đó phát triển IEP mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56325(a)(3).] Học khu mới của học sinh phải thực hiện các bước hợp lý để kịp thời nhận được hồ sơ nhà trường. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(2)(C)(ii); 34 C.F.R. Secs. 300.323(e) & (f); Cal. Ed. Code Sec. 56325(b)(1).]