Menu Close

Chương 1: Thông Tin về Các Quyền Cơ Bản

Chương 1: Thông Tin về Các Quyền Cơ Bản

Các chương trình giáo dục đặc biệt ở California bị chi phối bởi sự kết hợp giữa luật pháp tiểu bang và liên bang. Theo các luật này, học khu phải cung cấp cho mỗi học sinh khuyết tật một chương trình giáo dục công lập miễn phí, phù hợp (free, appropriate public education, FAPE). FAPE có nghĩa là dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được cung cấp bằng chi phí công và miễn phí, đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp, bao gồm giáo dục mẫu giáo đến giáo dục phổ thông trung học và tuân thủ Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP). [Title 20 United States Code (U.S.C.) Section (Sec.) 1401(9); Title 34, Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.17.] Giáo dục đặc biệt phải được cung cấp trong môi trường ít hạn chế nhất. Điều này có nghĩa là ở phạm vi tối đa phù hợp, tất cả học sinh khuyết tật nên được giảng dạy cùng với những học sinh không bị khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 300.114.] Ngoài ra, FAPE yêu cầu các học sinh giáo dục đặc biệt phải tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông và hướng tới đạt được các mục tiêu của mình. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(1).]