Menu Close

(11.1) Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Học Tập và Tiến Bộ của Học Sinh California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP) là gì?

(11.1) Hệ Thống Đánh Giá Kết Quả Học Tập và Tiến Bộ của Học Sinh California (California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP) là gì?

CAASPP là hệ thống kiểm tra thành tích học sinh California cho môn Nghệ Thuật Anh Ngữ/Đọc Hiểu (English Language Arts/Literacy, ELA) và toán học dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 và 11.  Hệ thống đó bao gồm Bài Kiểm Tra Khoa Học California (California Science Test, CAST) dành cho học sinh lớp 5, 8 và một trong các lớp 10, 11 hoặc 12 khi học sinh đang được hướng dẫn khoa học.  [Title 5 California Code of Regulations (CCR) section 851.5.  Hệ thống CAASPP đã thay thế chương trình Kiểm Tra và Báo Cáo Chuẩn Hóa (Standardized Testing and Reporting, STAR) bắt đầu với năm học 2014-15.  [California Education Code (Cal. Educ. Code) section 60640.]

Các phần ELA và toán học của bài kiểm tra dựa trên Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Cốt Lõi Chung (Common Core State Standards, CCSS), là một bộ tiêu chuẩn thành tích giáo dục mà California và một số tiểu bang khác đã áp dụng từ năm 2010.  CCSS mô tả những điều học sinh nên biết và có thể làm trong từng lĩnh vực môn học ở từng cấp lớp.  CAST sẽ đo lường xem học sinh biết và có thể làm những gì bằng cách sử dụng Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Tiếp Theo của California (California Next Generation Science Standards), tập trung vào việc tìm hiểu về các khái niệm khoa học được phát hiện trong khoa học đời sống, khoa học trái đất và không gian cũng như khoa học vật lý.