Menu Close

(11.5) Nếu con tôi không thể thực hiện kiểm tra CAASPP ngay cả với các công cụ, hỗ trợ và điều chỉnh được thảo luận ở trên, nhưng tôi không muốn miễn hoàn toàn cho con mình không phải tham gia kiểm tra CAASPP, liệu trẻ vẫn có thể tham gia kiểm tra thành tích không?

(11.5) Nếu con tôi không thể thực hiện kiểm tra CAASPP ngay cả với các công cụ, hỗ trợ và điều chỉnh được thảo luận ở trên, nhưng tôi không muốn miễn hoàn toàn cho con mình không phải tham gia kiểm tra CAASPP, liệu trẻ vẫn có thể tham gia kiểm tra thành tích không?

Học sinh có IEP đang học từ lớp ba đến lớp tám và lớp mười một không thể làm kiểm tra CAASPP ngay cả khi có điều chỉnh phù hợp và phụ huynh không miễn trẻ khỏi chương trình (Xem câu hỏi 2 ở trên) có thể được làm bài kiểm tra thay thế với tên gọi Thẩm Định Thay Thế của California (California Alternate Assessment, CAA).  CAA là bài kiểm tra kế thừa của Thẩm Định Thành Tích Thay Thế của California (California Alternate Performance Assessment, CAPA).  Sự cần thiết phải sử dụng thẩm định thay thế cho học sinh phải được chỉ định trong IEP của học sinh.  [5 C.C.R. Sec. 851,5.]

CAA bao gồm ngữ văn, toán học và khoa học.  CAA chỉ được cung cấp cho những học sinh khuyết tật nhận thức quan trọng nhất.  [5 C.C.R section 850(d)&(g) and 854.5(a).]  Học sinh khuyết tật nhận thức quan trọng nhất là học sinh có khuyết tật ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động nhận thức và hành vi thích ứng và là người cần hướng dẫn cá nhân sâu rộng, trực tiếp và hỗ trợ đáng kể để đạt được sự đo lường về tiêu chuẩn học tập.  [5 C.C.R. Sec. 850(v).]  Tuy nhiên, không có khuyết tật cụ thể nào mang tính nhất thiết dẫn đến khuyết tật nhận thức quan trọng nhất và không thể xác định là trẻ có một trong những khuyết tật nhận thức quan trọng nhất chỉ dựa trên kết quả học tập thấp trước đó hoặc nhu cầu về điều chỉnh trước đó trong bài kiểm tra thành tích của tiểu bang hoặc địa phương.  [Id.]