Menu Close

(11.10) Có cách nào khác giúp học sinh hoàn thành khóa học theo quy định bắt buộc để nhận bằng không?

(11.10) Có cách nào khác giúp học sinh hoàn thành khóa học theo quy định bắt buộc để nhận bằng không?

Luật pháp cho phép các cách khác để học sinh hoàn thành khóa học theo quy định. Luật tiểu bang yêu cầu hội đồng quản trị của mỗi học khu áp dụng các phương tiện thay thế cho học sinh để hoàn thành khóa học theo quy định. Chính sách hoặc chương trình phải được phát triển với sự tham gia tích cực của phụ huynh, quản trị viên, giáo viên và học sinh. [Cal. Ed. Code Sec. 51225.3(b).] Các phương tiện thay thế có thể bao gồm:

(1) Chứng minh thực tế các kỹ năng và năng lực,

(2) Kinh nghiệm làm việc được giám sát hoặc kinh nghiệm bên ngoài trường học khác,

(3) Các lớp giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp được cung cấp trong trường trung học,

(4) Các khóa học được cung cấp bởi trung tâm hoặc chương trình nghề nghiệp trong khu vực,

(5) Nghiên cứu liên ngành,

(6) Nghiên cứu độc lập, và.

(7) Tín chỉ nhận được tại tổ chức giáo dục sau trung học.

Bất kỳ phương tiện và phương thức thay thế nào cần thiết cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 để hoàn thành khóa học theo quy định của học khu đều phải được ghi vào IEP của học sinh. [Cal. Ed. Code Sec. 56345(b)(1).]

Yêu cầu để tốt nghiệp và các phương thức thay thế được chỉ định để hoàn thành khóa học theo quy định phải được cung cấp cho học sinh, phụ huynh và công chúng.   [Cal Ed. Code Sec.51225.3(b).]  Luật cũng quy định rằng Tổng Giám Đốc Tiểu Bang phải triệu tập một ban cố vấn để đưa ra các khuyến nghị về lộ trình thay thế nhằm đáp ứng yêu cầu khóa học tốt nghiệp trung học của bang. [Cal.Ed. Code Sec. 60640(c)(6).] Xem Hỏi & Đáp 9 bên trên.