Menu Close

(11.2) Con tôi có phải tham gia kiểm tra CAASPP không?

(11.2) Con tôi có phải tham gia kiểm tra CAASPP không?

Không, mỗi năm, học khu phải thông báo cho phụ huynh của trẻ trong lớp kiểm tra về việc dự kiến cho trẻ tham gia kiểm tra, nhưng thông báo đó cũng phải cho phụ huynh biết rằng họ có quyền cho con mình được miễn tất cả hoặc một phần của kiểm tra nếu phụ huynh gửi yêu cầu bằng văn bản nhằm yêu cầu miễn cho con của họ không phải tham gia kiểm tra.  [Cal. Educ. Code Sec. 60615; 5 C.C.R. Sec. 852.]  Tuy nhiên, do yêu cầu thông báo đối với học khu và quyền yêu cầu của phụ huynh cho con mình được miễn kiểm tra diễn ra hàng năm, phụ huynh phải gửi yêu cầu mỗi năm, nếu không, con của họ sẽ phải kiểm tra.  Yêu cầu bằng văn bản để miễn kiểm tra cho học sinh lớp ba sẽ không miễn kiểm tra cho học sinh đó trong lớp bốn. [5 C.C.R. Sec. 852 (a).]