Menu Close

(11.13) Khi con tôi đủ 18 tuổi, cháu sẽ bắt đầu đưa ra quyết định liên quan đến IEP hay tôi sẽ tiếp tục là người ra quyết định cho mục đích giáo dục?

(11.13) Khi con tôi đủ 18 tuổi, cháu sẽ bắt đầu đưa ra quyết định liên quan đến IEP hay tôi sẽ tiếp tục là người ra quyết định cho mục đích giáo dục?

Ở tuổi 18, thẩm quyền ra quyết định giáo dục sẽ chuyển từ phụ huynh sang học sinh, trừ khi học sinh được xác định là không đủ năng lực theo luật pháp của California. Học khu phải thông báo cho cả quý vị và con quý vị về việc chuyển giao quyền và phải cung cấp thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục không muộn hơn một năm trước khi con quý vị tròn 18 tuổi. [34 C.F. R. Sec. 300.520; Cal. Ed. Code Secs. 56041.5 & 56043(g)(3).] Nếu tòa tuyên bố học sinh không đủ năng lực và phụ huynh được chỉ định làm người bảo hộ, phụ huynh có thể tiếp tục đưa ra quyết định giáo dục cho học sinh.  Tuy nhiên, nếu học sinh chưa được bất kỳ tòa nào xác định là không đủ năng lực, học sinh đó sẽ có khả năng pháp lý để đưa ra quyết định giáo dục. Học sinh có thể tự mình đưa ra các quyết định này hoặc bao gồm cả phụ huynh trong quá trình ra quyết định IEP. Trẻ cũng có thể giao thẩm quyền ra quyết định giáo dục cho phụ huynh nếu muốn. Xem mẫu Giao Thẩm Quyền Ra Quyết Định Giáo Dục, Phần Phụ Lục, Phụ Lục P.

Ngay cả khi tòa chưa xác định học sinh không đủ năng lực, học khu cũng có thể cho rằng học sinh không đủ năng lực đưa ra quyết định của riêng mình — bao gồm cả quyết định giao thẩm quyền ra quyết định giáo dục của mình cho phụ huynh — và do đó, cần phải có một “người bảo hộ” được tòa án chỉ định để đưa ra quyết định cho học sinh. Tuy nhiên, việc quyết định xem một người trưởng thành có cần phải có người bảo hộ hay không thuộc về tòa án, chứ không thuộc về học khu. Quý vị có thể muốn tham khảo ý kiến của luật sư về những lợi ích và bất lợi của việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ giới hạn hoặc đầy đủ với tòa án cấp cao.