Menu Close

(11.16) Nếu học khu và tôi không nhất trí về việc liệu con tôi đã sẵn sàng tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy hay chưa, tôi có thể phản đối quyết định của học khu không?

(11.16) Nếu học khu và tôi không nhất trí về việc liệu con tôi đã sẵn sàng tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy hay chưa, tôi có thể phản đối quyết định của học khu không?

Do việc tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp chính quy là thay đổi việc xếp lớp sẽ chấm dứt khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của con quý vị, học khu phải gửi cho quý vị thông báo trước bằng văn bản về ý định cho con quý vị tốt nghiệp.  Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của học khu và tin rằng học khu đang cho con quý vị tốt nghiệp trước thời hạn, thông báo trước bằng văn bản sẽ cung cấp cho quý vị đủ thời gian để phản đối quyết định đó thông qua thủ tục điều trần theo thủ tục pháp lý.  Những thay đổi được đề xuất về việc xếp lớp là một trong những vấn đề mà phụ huynh và học sinh có thể nộp đơn xin thủ tục điều trần theo thủ tục pháp lý để giải quyết.  [Cal. Ed. Code Sec. 56501(a)(1).] Xem Hỏi & Đáp 12 bên trên.

Nếu quý vị nộp đơn theo thủ tục pháp lý để phản đối tốt nghiệp, điều khoản “giữ nguyên trạng” sẽ được áp dụng và học khu được yêu cầu duy trì xếp lớp của con quý vị và thực hiện IEP trong khi tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý. [20 United States Code (U.S.C.) Sec. 1415(j); 34 C.F.R. Sec. 300.518; Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.