Menu Close

(11.3) Trẻ em khuyết tật sẽ tham gia kiểm tra thành tích CAASPP có thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh nào trong khi thực hiện kiểm tra CAASPP không?

(11.3) Trẻ em khuyết tật sẽ tham gia kiểm tra thành tích CAASPP có thể nhận được bất kỳ sự hỗ trợ hoặc điều chỉnh nào trong khi thực hiện kiểm tra CAASPP không?

Có, chương trình kiểm tra CAASPP có rất nhiều phương tiện hỗ trợ và tài nguyên khi học sinh làm bài kiểm tra, dành cho cả học sinh khuyết tật và không khuyết tật.  Người đọc câu hỏi và câu trả lời này nên xem lại Tiêu Đề 5 của Bộ Luật Quy Chế California, mục 854.1 đến 854.4 để biết danh sách đầy đủ hơn về các phương tiện hỗ trợ và tài nguyên đó cũng như thảo luận về thông tin được tóm tắt bên dưới.

Tất cả trẻ em, bao gồm cả trẻ em khuyết tật, đang tham gia kiểm tra CAASPP đều được cung cấp một số “công cụ phổ quát” nhất định để hỗ trợ thực hiện các bài kiểm tra này.  Các công cụ phổ quát có thể theo phương thức điện tử hoặc không theo phương thức điện tử.  “Theo phương thức điện tử” nghĩa là các tài nguyên này là một phần của hệ thống phân phối bài kiểm tra đối với các kiểm tra CAASPP dựa trên máy tính.  “Không theo phương thức điện tử” nghĩa là các tài nguyên này không phải là một phần của hệ thống phân phối bài kiểm tra nhưng sẽ được học khu cung cấp cho học sinh.  “Công cụ phổ quát” nghĩa là những công cụ có sẵn cho bất kỳ học sinh nào đang làm kiểm tra CAASPP cho dù học sinh đó khuyết tật hay không và liệu có bất kỳ nhà giáo hoặc đội ngũ nhà giáo nào yêu cầu các công cụ đó cho học sinh hay không.  Các công cụ phổ quát bao gồm những điều như nghỉ giải lao, sử dụng từ điển để viết bài kiểm tra hoặc bảng từ vựng để đọc bài kiểm tra và sử dụng máy tính cho một số phần nhất định của bài kiểm tra toán học ở các lớp 6, 8 và 11. 

Tất cả trẻ em, kể cả trẻ em khuyết tật đang làm kiểm tra CAASPP cũng có sẵn một số “hỗ trợ được chỉ định” nhất định để làm kiểm tra CAASPP.  “Hỗ trợ được chỉ định” cũng có thể theo phương thức điện tử hoặc không theo phương thức điện tử.  Hỗ trợ được chỉ định bao gồm những điều như sự tương phản màu sắc hoặc lớp phủ màu sắc hoặc phóng đại giúp dễ đọc và khuếch đại hoặc bộ giảm ồn giúp dễ nghe.  Sự khác biệt giữa “hỗ trợ được chỉ định” so với “công cụ phổ quát” là các hỗ trợ được chỉ định phải được xác định bởi nhà giáo đối với trẻ không khuyết tật.  Đối với trẻ khuyết tật, hỗ trợ được chỉ định phải được chỉ rõ trong chương trình Mục 504 hoặc IEP của trẻ khuyết tật để sử dụng.

Ngoài tất cả những nội dung trên, trẻ khuyết tật (trẻ có IEP hoặc chương trình Mục 504) cũng có thể sử dụng “điều chỉnh” trong kiểm tra CAASPP.  “Điều chỉnh” cũng là phương tiện hỗ trợ hoặc tài nguyên kiểm tra “theo phương thức điện tử” hoặc “không theo phương thức điện tử”.  Để học sinh khuyết tật sử dụng điều chỉnh trong quy trình kiểm tra này, điều chỉnh phải được chỉ định trong IEP hoặc chương trình Mục 504 của học sinh.  Điều chỉnh bao gồm những điều như:

(1) tùy chọn phản hồi thay thế cho bài đọc, viết và nghe;

(2) Chữ nổi cho bài kiểm tra giấy-bút chì;

(3) phiên bản in cỡ lớn cho bài kiểm tra giấy-bút chì;

(4) in theo yêu cầu cho bài đọc, viết và nghe;

(5) đọc to cho các đoạn văn bài đọc Nghệ Thuật Anh Ngữ;

(6) ghi chép cho bài viết;

(7) chuyển lời nói thành văn bản cho bài đọc, viết và nghe;

(8) dự đoán từ cho bài đọc, viết và nghe.

Các công cụ phổ quát, hỗ trợ được chỉ định và điều chỉnh theo phương thức điện tử và không theo phương thức điện tử đều có sẵn trên tất cả các lĩnh vực (Nghệ Thuật Anh Ngữ, Toán Học và Khoa Học) của kiểm tra CAASPP.  [5 C.C.R. Sec. 854.1 – 854.3.]  Các nội dung trên cũng có sẵn cho học sinh làm bài kiểm tra thành tích CAASPP phiên bản tiếng Tây Ban Nha; xem phần Hỏi & Đáp 7 bên dưới.